Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 163/19

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 158/19, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840).
Wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 163/19 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 130/2019 (5769) z 8 lipca 2019 r., Pozycja 35350)

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 107/16

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt VIII GU 241/16 of, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy. Jako syndyka masy upadłości wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 107/16 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 175/2016 (5060) z 9 września 2016 r., Pozycja 22744)

Opis i oszacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 107/16) ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie następujących składników masy upadłości:
1) udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w budynku znajdującym się we Wrocławiu przy ul. Perkusyjnej 11/3, o powierzchni użytkowej 55,02 m2(Księga Wieczysta nr WR1K/00271416/9) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w postaci gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także udziału w 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę (ul. Perkusyjna we Wrocławiu) – działka nr 6/3, AM – 6 o powierzchni 0,5638 ha (Księga Wieczysta nr WR1K/00290558/5);
2) nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Włościańskiej 50b we Wrocławiu, działka nr 87/7, AM – 3 o powierzchni 0,0994 ha (Księga Wieczysta nr WR1K/00174461/9).
Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(MSiG Numer 16/2017 (5153) z 24 stycznia 2017 r., Pozycja 2529)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, (sygn. akt VIII GUp 107/16) ogłasza, że w dniu 3 lutego 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu (następnie uzupełniana), którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
(MSiG Numer 235/2018 (5623) z 5 grudnia 2018 r., Pozycja 54206)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, (sygn. akt VIII GUp 107/16) ogłasza, że w dniu 1 lipca 2019 r. została mu przekazana pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
(MSiG Numer 191/2019 (5830) z 2 października 2019 r., Pozycja 50757)

Upadłość konsumencka sygn. akt: V GUp 134/18

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 września 2018 r., sygn. akt V GU 129/18 of, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. – Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.).
Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 134/18 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 190/2018 (5578) z 1 października 2018 r., Pozycja 42468)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 134/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 12 kwietnia 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 80/2019 (5719) z 24 kwietnia 2019 r., Pozycja 21516)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 134/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 18 lipca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 144/2019 (5783) z 26 lipca 2019 r., Pozycja 38982)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 134/18 of), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.
Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi.
(MSiG Numer 219/2019 (5858) z 13 listopada 2019 r., Pozycja 58342)

 

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 80/18

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 kwietnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 26/18 of, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. – Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 80/18 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 100/2018 (5488) z 24 maja 2018 r., Pozycja 21914)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 80/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 31 lipca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 161/2018 (5549) z 21 sierpnia 2018 r., Pozycja 36293)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 80/18), ogłasza, że sporządzone zostało uzupełnienie listy wierzytelności, przekazane przez syndyka Sędziemu komisarzowi 10 stycznia 2019 r., które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 26/2019 (5665) z 6 lutego 2019 r., Pozycja 6605)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 18 czerwca 2019 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 80/18 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego).
(MSiG Numer 212/2019 (5851) z 31 października 2019 r., Pozycja 56329)

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 138/17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 231/17, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 138/17 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 160/2017 (5297) z 21 sierpnia 2017 r., Pozycja 31610)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 138/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 21 listopada 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 12/2018 (5400) z 17 stycznia 2018 r., Pozycja 2299)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 138/17 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 17 kwietnia 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 246/2018 (5634) z 20 grudnia 2018 r., Pozycja 56949)

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 108/17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GU 139/17 of, ogłosił upadłość jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137)
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 108/17 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 122/2017 (5259) z 27 czerwca 2017 r., Pozycja 24830)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 108/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 31 sierpnia 2017 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 248/2017 (5385) z 22 grudnia 2017 r., Pozycja 48238)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 108/17 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 25 kwietnia 2018 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 93/2018 (5481) z 15 maja 2018 r., Pozycja 20262)

 

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 93 /17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 maja 2017 r., sygn. akt VIII GU 92/17, ogłosił upadłość, zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Żelaznej 76/8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., str. 1).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 93 /17.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 108/2017 (5245) z 6 czerwca 2017 r., Pozycja 21704)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 93/17 of upadłej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 29.08.2017 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
(MSiG Numer 195/2017 (5332) z 9 października 2017 r., Pozycja 37540)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 93/17 of, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 15.11.2017 r. zostało mu przekazane przez syndyka pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na uzupełnieniu listy może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do uzupełnienia listy przysługuje, o ile nie jest ono zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
(MSiG Numer 227/2017 (5364) z 23 listopada 2017 r., Pozycja 43777)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 10/17, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5.04.2018 r. zostało mu przekazane przez syndyka drugie uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na uzupełnieniu listy może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do uzupełnienia listy przysługuje, o ile nie jest ono zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
(MSiG Numer 78/2018 (5466) z 20 kwietnia 2018 r., Pozycja 16796)

 

Upadłość konsumencka sygn. akt: V GUp 56/17

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 25 maja 2017 r., sygn. akt V GU 78/17 of, ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka.
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – V GUp 56/17 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 108/2017 (5245) z 6 czerwca 2017 r., Pozycja 21715)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 56/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 15 marca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw.
(MSiG Numer 69/2018 (5457) z 9 kwietnia 2018 r., Pozycja 14751)

Plan podziału
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 56/17 of), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.
Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału Sędziemu komisarzowi.
(MSiG Numer 241/2019 (5880) z 13 grudnia 2019 r., Pozycja 64816)

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 83/16

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 166/16, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1).
Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 83/16.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 148/2016 (5033) z 2 sierpnia 2016 r., Pozycja 19751)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w połączonych postępowaniach upadłościowych, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 82/16), ogłasza, że zostały mu przekazane listy wierzytelności obydwojga upadłych, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 209/2016 (5094) z 27 października 2016 r., Pozycja 28095)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 28 marca 2017 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłych, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 82/16 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego).
(MSiG Numer 96/2017 (5233) z 19 maja 2017 r., Pozycja 18981)

Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 82/16

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VIII GU 166/16, ogłosił upadłość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 82/16.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 148/2016 (5033) z 2 sierpnia 2016 r., Pozycja 19752)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w połączonych postępowaniach upadłościowych, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 82/16), ogłasza, że zostały mu przekazane listy wierzytelności obydwojga upadłych, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 209/2016 (5094) z 27 października 2016 r., Pozycja 28095)

Zakończenie postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 28 marca 2017 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłych, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 82/16 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego).
(MSiG Numer 96/2017 (5233) z 19 maja 2017 r., Pozycja 18981)