Upadłość konsumencka – możliwość redukcji lub umorzenia w całości zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cel upadłości konsumenckiej – konsumenckie postępowanie upadłościowe jest  procedurą oddłużeniową. Polega na umorzeniu długów niewypłacalnego konsumenta.

Celem postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Oddłużeniowy charakter postępowania odróżnia upadłość konsumencką od upadłości przedsiębiorców. Upadłość przedsiębiorców ma jeden podstawowy cel – zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu przy zachowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika, jeśli racjonalne względy na to pozwolą.

Oddłużenie jest uwarunkowane przede wszystkim:

  1. częściową spłatą długów funduszów uzyskanych z likwidacji (spieniężenia) majątku dłużnika
  2. wykonaniem spłaty wierzycieli w ramach ustalonego przez Sąd planu spłaty wierzycieli.

 

Upadłości przedsiębiorców